Stønad

Stønad ved gravferd og kistetransport
Gravferdsstønad


Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 24.734 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.


Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 24.734 kroner til dekning av utgifter til gravferden.


Kistetransport


Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2.473 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.


Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.


Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.